Op onze dienstverlening zijn de volgende ALGEMENE VOORWAARDEN - BANKREKENINGEN van toepassing.

Artikel 1: Organisatie

 1. Van Putten Van Apeldoorn notarissen ("VPVA") is de handelsnaam van Nimbo Dos B.V., gevestigd te Ede (HR nr. 09103087) met als aandeelhouders besloten vennootschappen ("beheervennootschappen").
 2. VPVA kan tevens handelen onder de handelsnaam notaris.com.
 3. Deze ALGEMENE VOORWAARDEN - BANKREKENINGEN gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan VPVA (tevens handelend onder de naam notaris.com) en de aan deze vennootschap verbonden notarissen.

  Artikel 2: Opdrachten

  1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door VPVA, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
  2. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
  3. Het niet weersproken in ontvangst nemen van een door VPVA op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)akte, advies of ander geschrift betekent een erkenning van een opdracht door de opdrachtgever.
  4. De persoon die direct of indirect aandeelhouder van VPVA is en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van VPVA zal door of vanwege VPVA kunnen worden aangeduid als "partner" of "vennoot", zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt in de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van VPVA.

   Artikel 3: Aansprakelijkheid
   Door VPVA is de beroepsaansprakelijkheid tenminste overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verzekerd. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan VPVA gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien VPVA geen aanspraak op uitkering heeft zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het notarieel honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht.

   De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval VPVA aansprakelijk is voor fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

   De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor omschreven geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

   Artikel 4: Overige aansprakelijkheid
   Indien bij of door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor VPVA aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door VPVA gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van VPVA ter zake.

   Artikel 5: Aansprakelijkheid opdrachtgever
   In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan VPVA verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

   Artikel 6: Betaling/invorderingskosten

   1. VPVA is bevoegd, indien de aan een opdracht verbonden werkzaamheden langer lopen dan één maand, tussentijds te declareren.
   2. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is in verzuim en aansprakelijk voor de kosten die VPVA vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt. Indien VPVA betalingsherinneringen moet versturen wordt 25,-- euro administratiekosten in rekening gebracht. Als een vordering ter incassering uit handen wordt gegeven zullen incassokosten in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling zoals opgenomen in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van 40,- euro.
   3. Indien binnen de vervaltermijn geen (volledige)betaling is ontvangen kan VPVA haar werkzaamheden opschorten nadat de opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld. VPVA is niet aansprakelijk voor schade dientengevolge ontstaan.

   Artikel 7: Verbod cessie
   Een vordering op VPVA kan niet worden gecedeerd of verpand.

   Artikel 8: Bedingen ALGEMENE VOORWAARDEN - BANKREKENINGEN
   Op deze ALGEMENE VOORWAARDEN - BANKREKENINGEN kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan VPVA verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege VPVA zijn betrokken

   Artikel 9: Rechtskeuze
   Op de rechtsverhouding tussen VPVA en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechter te Arnhem is bevoegd van enig geschil tussen VPVA en cliënt/opdrachtgever kennis te nemen.

   Artikel 9a:
   Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing.

   Artikel 10: Notaris.com
   Indien een opdracht wordt verleend aan VPVA handelend onder de naam notaris.com, zijn de aanvullende ALGEMENE VOORWAARDEN - BANKREKENINGEN van toepassing:

   1. Het in behandeling nemen van een opdracht tegen de tarieven als vermeld op de website www.notaris.com is ter uitsluitende beoordeling van VPVA (handelend onder de naam notaris.com).
   2. Elke declaratie en nota van afrekening in verband met een aan VPVA (handelend onder de naam notaris.com) verleende opdracht dient voorafgaand aan het passeren van de akte(n) aan VPVA (handelend onder de naam notaris.com) te zijn voldaan, bij gebreke waarvan VPVA (handelend onder de naam notaris.com) haar werkzaamheden kan opschorten nadat partijen daarvan in kennis zijn gesteld. VPVA (handelend onder de naam notaris.com) is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge ontstaan.
   3. Indien geen tijdige betaling door VPVA (handelend onder de naam notaris.com) is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor de kosten, die VPVA (handelend onder de naam notaris.com), zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt. Tevens is door de opdrachtgever over het te betalen bedrag vanaf het moment van ontstaan van de betalingsverplichting de wettelijke rente verschuldigd.

 

HOME - ROUTE / CONTACT - ALGEMENE VOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - KLACHTENREGELING - BANKREKENINGEN - SITEMAP